מה עלי לעשות

www.jurada.info

כאשר יהיו בידיכם המסמכים לתרגום, בצעו את הצעדים הבאים 

.1
    אם המסמך הינו מסמך רשמי אשר הונפק על ידי רשות ממשלתית, וודאו שהוא מאומת ע"י  
האפוסטיל של האג ו/או האישורים שחלים על המסמך 
.2
    אם המסמך הינו
צילום\העתק, וודאו שהוא מאושר (העתק נאמן למקור) על ידי מי שמוסמך לכך
.3
    
סרקו את המסמך בצבע, ברזולוציה של תמונה ובפורמת
(A4 בגודל) pdf
​כך שאפשר יהיה לראות את כל פרטי המסמך: סמלים, חתימות, חותמות, וכולי
.4
​    שלחו את המסמך הסרוק בסורק בדוא"ל
וציינו את שמו ושם משפחתו של המבקש כפי שהם מופיעים בדרכון
באותיות לטיניות .
כמו כן, ציינו מספר טלפון ליצירת קשר
.5
    בתשובה להנ"ל תקבלו אישור קבלה של הדוא"ל שלכם ולאחר סיום התרגום, חשבונית עסקה עם הנחייות לתשלום
.6
​    שלמו את סכום החשבונית בהתאם להנחיות
בחשבונית העסקה
.7
​     לאחר קבלת התשלום יישלח התרגום המושבע
בצרוף חשבונית קבלה לכתובת הדואר

או לדוא"ל אם חתום דוגוטלית

¿Cómo funciona?


Cuando hayas obtenido los documentos que necesitas traducir, sigue los siguientes pasos:


 1. Si se trata de un documento público emitido por la administración pública, asegúrate de que cuenta con la Apostilla de la Haya y/o los certificados que correspondan.
 2. Si se trata de una fotocopia, asegúrate de que ha sido compulsada por quién corresponda.
 3. Escanea el documento en color, en formato pdf (tamaño A4), con una resolución que permita que se vean todos los detalles del documento: marcas, emblemas, firmas, sellos, etc.
 4. Envía el documento escaneado por correo electrónico indicando el nombre y apellido del interesado en letras latinas tal y como aparece en el pasaporte, así como un número de teléfono de contacto.
 5. Recibirás una respuesta de confirmación de la recepción, y una vez realizada la traducción, una factura proforma con instrucciones para el abono.
 6. Abona el importe de la factura siguiendo las instrucciones indicadas en la factura proforma.
 7. Recibirás la traducción jurada por correo postal a la dirección que hayas indicado, o por correo electrónico si está firmada electrónicamente, junto con la factura.


What do I do?


Once you have the documents you wish to translate, follow these steps:


 1. ​​If it is a public document issued by a governmental department, make sure you have the Apostille of the Hague and/or the certifications that apply.​
 2. If it is a photocopy, make sure it has been certified by the appropriate entity.
 3. Scan document in color, with photo resolution and pdf format (size A4), with a resolution that ensures that all document details can be seen: marks, logos, signatures, stamps, etc.
 4. Send the scanned document by email indicating the name and surname of the person concerned in Latin letters as it appears on their passport and a contact phone number.
 5. You will receive a response confirming receipt and, once the translation has been made, a pro forma invoice with instructions for payment.
 6. Pay the amount following the instructions in the pro forma invoice.
 7. You will receive the sworn translation to the your postal address, or by email if it is digitally signed, as well as the invoice.